Normatives del Club 23 Barcelona

Art.1 - Club 23 Barcelona aplicarà per al seu correcte funcionament, les següents normatives. Per a qualsevol referència es tindrà en compte la normativa / llei orgànica 1/2002 de dret d'associació i legalitat aplicable.  

Art.2 - Durada de l'activitat realitzada pel Club: indefinida.

Art.3 - Domicili a Rambla Catalunya 23, Principal 1ª, 08007 Barcelona.

Art.4 - Àmbit Territorial.
Club 23 Barcelona mitjançant la seva pròpia activitat i els acords assolits amb altres entitats, amb un objecte social, similar de caràcter nacional i internacional, no limita el seu àmbit territorial.

Art.5 - Potenciar i desenvolupar la trobada dels seus associats en l'àmbit professional, personal, empresarial i cultural a través de les activitats i esdeveniments duts a terme pel Club.

Art.6 - Els socis tenen dret a les instal·lacions del Club en l'horari previst que pot ser alterat en funció de possibles esdeveniments.

1. En aquests casos els socis seran informats, en un termini mínim de 48 Hores d'antelació. 
2. Cada soci tindrà drets proporcionals a la seva afiliació.
3. Els socis preferents i professionals del Club tenen dret a ser consultats pels òrgans rectors del Club, per a temes que incideixin directament l'objecte social del Club.

Art.7 - Els socis reben els seus codis identificatius i podran ser acompanyats per un màxim de dues persones als esdeveniments als quals puguin assistir-hi.

1. La condició de soci és intransferible.
2. Llevat d'esdeveniments extraordinaris els socis hauràn d'accedir al Club acompanyats d'una persona, que haurà de quedar registrada a l'entrada.

Art.8 - Es perdrà la condició de soci:

1. Renúncia voluntària, tindrà dret al mes en curs correctament satisfet.
2. Insolvència del mes en curs.
3. Per decisió del Club sempre que es consideri que el soci en qüestió no compleix els requisits de la present normativa.
4. Per decisió o canvi en la política d'admissió de socis preses per la Junta General.

Art.9 - Els socis compliran en tot moment les normes aplicables del Club que ostenta en tot moment el dret d'admissió reservat.

1. La bona conducta i el bon govern són imprescindibles per ostentar el reconeixement de membres del Club.
2. La satisfacció de les quotes d'abonat es realitzarà correctament i per avançat.

Art.10 - S'exigeix majoria d'edat.

1. Omplir l'imprés de sol·licitud d'ingrés.
2. En cas de Soci Corporatiu, identificació del càrrec que ostenta a l'empresa.
3. En un termini màxim de 15 dies es posarà en coneixement dels interessats la seva possible acceptació per part de la Junta Directiva del Club.

Art.11 - Terminantment prohibit accedir al Club amb vestits esportius o vestimenta impròpia.

Club 23 Barcelona. Rambla de Catalunya 23, 08007 Barcelona